Hekimler İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Önünde: “Muayenehane Hekimlerinin Başıboş Faaliyet Hakkı Kısıtlanamaz”

“Hususi Hastaneler Yönetmeliği” ile “Ayakta Kişileştirme ve Otama Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Talimatname”te farklılık fail yönetmelikler, 21 esenlik örgütünce İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde protesto edildi. Hekimlerin ortak açıklamasında, ” Afiyet Bakanlığı’nı ayrımsız an ilk bu haksız ve hukuksuz girişiminden vazgeçmeye ve talimatname değişikliklerini izansız almaya nida ediyoruz” denildi.

İstanbul Doktor Odası, Adli Tıp Uzmanları Derneği, İşyeri Hekimleri Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Türk Kulak Büyüklenme Boğaz ve Esas Sorumluluk Cerrahisi Derneği, Türk Nefroloji Derneği, Türk Nöroradyoloji Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Türk Pediatri Kurumu Derneği, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Pediatrik Bevliye Derneği, Sualtı ve Hiperbarik Derneği, Türk Algoloji Derneği, Türk Ihtisas ve Huy Cerrahisi Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Fiziki Tıp ve Rehabilitasyon Derneği ve Millî Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Türk Işınım Onkolojisi Derneği, Türk Solunum Araştırmaları Derneği, İstanbul İl Afiyet Müdürlüğü uğrunda zaman ayrımsız araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı.

İstanbul Doktor Odası ve uzmanlık derneklerince hazırlanan eş basın açıklamasında, “Muayenehanelere darbe indiren tensikat kabul edilemez, hekimlerin iş hakkı kısıtlanamaz” pankartı açıldı.

İstanbul Doktor Odası Başkanı Prof. Dr. Nergis Erdoğan’ın okuduğu ortak matbuat açıklamasında, yapılan talimatname değişikliklerinin hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim güzel hakkını ihlal edecek nitelikte olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

“DÜZENLEME HASTALARIN MAHREMİYETİNİN KORUNMASI VE HEKİM BERCESTE HAKKINI İHLAL EDECEK NİTELİKTEDİR: Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Hususi Afiyet Kuruluşları Hakkındaki Talimatname’te mübayenet eden yönetmelikler 6 Ilk Teşrin 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı. Afiyet Bakanlığı, bu yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin tanı ve otama amacı ile hastalarını özel hastanelere ve tababet merkezlerine yatırmaları, cerrahi müdahale ve girişimsel prosedür yapmalarını yeni koşullara bağlayarak neredeyse imkansız ayla getirdi. Bu düzenlemelerin ne kamu yararı gözetilerek evet dahi pekâlâ bir ihtiyacı durdurmak için yapıldığı anlaşılamadığı kabil Sağlık Bakanlığı yoluyla üstelik açıklanamadı. Bu yönetmelik değişiklikleri, muayenehanesi olan dahili kol hekimlerinin hastalarını yatırmalarını, cerrahi branş hekimlerinin ise faaliyetler yapmalarını zorlaştıracak, başıboş iz faaliyetlerini çokça iri ölçüde kısıtlayacaktır. Aranjman hastaların mahremiyetinin korunması ve hekim seçilmiş hakkını ihlal edecek niteliktedir.

TEPKİ ÇEKICI TENSIKAT: Bilindiği kadar hastaların teşhis ve tedavisi 1219 sayılı yasaya bakarak; mesleğini azade adına icra fail hekimlerin hizmet bedeli rahatsız marifetiyle karşılanmak ve Içtimai Düzenlilik Kurumu’ndan temenni edilmemek kaydıyla, özel esenlik kuruluşlarında yapılabilmektedir. Yapılan talimatname değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin bu şekilde tanılama ve otama hizmetlerini yürütmeleri ancak hususi şifahane yahut tababet merkezinde ilgili branşta gereksiz uzman hekim kadrosu olması halinde ve almanak kavil açmak kanalıyla türlü olabilecektir. Abes uzman doktor kadrosu olmaması yerinde, hususi sayrılarevi veya tıp merkezinin ruhsatında ve/veya faaliyet cevaz belgesinde kayıtlı o branştaki mecmu uzman hekim ekip sayısının fakat yüzde 15’i büyüklüğünde hekim (konuk/aut doktor) ile konvansiyon imzalanması tür olacaktır. Bir branşta fücceten aşkın hekimle inikat, ait branşın bütün grup sayısının üçte birini geçemeyecek şekilde yapılabilecektir.

HEKİMLER, ŞIŞMAN SAĞLIK SERMAYESİNİN KISKACINA ALINMAK İSTENMEKTEDİR: Bu düzenlemelere bakarak 4 bini İstanbul’bile gelmek üzere yaklaşık 7 bin muayenehane hekiminden ancak 500’ü hastanelerle itilaf yapabilecektir. Bu durum, mesleğini muayenehanesinde bağımsız namına yürütme fail meslektaşlarımızın çalışmalarının büyük ölçüde engellenmesi anlamına gelmektedir. Son zamanlarda hekimlerin lüzumlu özel hastanelerde müşareket kurarak çalışmaya zorlanmaları ve hak kayıplarına uğramaları, gerekse kamudaki say koşulları ve sağlıkta ivinti artışı nedeniyle muayenehanede azade çalışmaya yöneldiği bilinmektedir. Hekimler, iri keyif sermayesinin kıskacına darılmak istenmektedir! Keyif Bakanlığı’nı; Esas ve ilişkin yasalara çap olan, başıboş meslek icrasını kısıtlayarak hekimliğin bağımsızlığına çarpış indiren, hastaların üstelik hekim güzel haklarını kısıtlayan bu düzenlemelerden ayrımsız an önceki vazgeçmeye ve ait talimatname değişikliklerini iptale çağırıyoruz. İstanbul Tabip Odası (ve uzmanlık dernekleri) adına bu yönetmelik değişikliğini kabul etmediğimizi, erkin çalışan hekimlerin haklarını arkalamak amacıyla herhangi bir soy kanuncu girişimde bulunacağımızı ve bu tensikat mankafa alınıncaya büyüklüğünde mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna nazikâne duyururuz.”

Share: